Yapılandırma ile ilgili son dakika gelişmesi!

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı  Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına  İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 

Yapılandırma ile ilgili son dakika gelişmesi!

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı  Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına  İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 

27 Mayıs 2021 Perşembe 16:57
Yapılandırma ile ilgili son dakika gelişmesi!
banner238

Düzenlemeye göre, Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle Hazine ve Maliye bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel  idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) olan  bazı borçlar yapılandırılacak.

Teklifle yapılandırma kapsamına alınacak 30 Nisan 2021 dahil bu  tarihten önceki dönemlere ait borçlar şöyle:

 - Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve beyana dayanan vergilerde bu  tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi  cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

- 2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci  taksidi hariç tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme  faizleri, gecikme zamları,

 - Yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi  cezaları, idari para cezaları,

 - Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince Amme  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için  intikal etmiş olan asli ve fer'i amme alacakları; işletmede mevcut olduğu halde  kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan  emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların  beyanı,

- Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü  doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen  gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı  alacakları,SGK'ye bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve belirtilen  sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş alacaklar,

 - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili  maddeleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021 yılı nisan  ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum  karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara  bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

- 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta  primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme  zammı alacakları,

 - Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan  ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı  üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme  zammı alacakları,

 - İşlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan  idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

- İlgili kanunları gereğince takip edilen 2021 yılı nisan ayı ve  önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile  bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

 - İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve  vadesi 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önce olduğu halde düzenlemenin yayımı  tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer'i amme alacakları.

 Hesaplamada kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı

Yasa teklifiyle belediyelere olan borçların da yapılandırılması  öngörülüyor. Buna göre belediyelerin, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki 30 Nisan  2021 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar  verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları ile  gecikme faiz ve zamları; 2021 yılına ilişkin olarak söz konusu tarihten önce  tahakkuk eden vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme  zamları da teklifin kapsamında yer alıyor.Öte yandan belediyelerin, Belediye Gelirleri Kanunu'na göre vadesi 30  Nisan 2021 tarihinden önce olduğu halde bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla  ödenmemiş olan ücret ve pay alacakları; Belediye Kanunu kapsamındaki  belediyelerin vadesi söz konusu tarih olduğu halde bu düzenlemenin yayımı tarihi  itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları;  büyükşehir belediyelerinin Çevre Kanunu'nun "İzin alma, arıtma ve bertaraf etme  yükümlülüğü" başlıklı maddesine göre vadesi 30 Nisan 2021'den önce olduğu halde  teklifin yasalaştığı tarihte ödenmemiş katı atık ücreti alacakları ile tüm  bunlara bağlı fer'i alacakları da yapılandırmaya dahil ediliyor.

Tahsilinden vazgeçilecek kesinleşmiş alacaklar

Kanun teklifiyle kesinleşmiş bazı alacaklar için de yapılandırmaya  gidiliyor. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, il özel idareleri ve  belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan  düzenlemenin yasalaşarak yayımlandığı tarih itibarıyla şu borçların tahsilinden  vazgeçilecek:

 - Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş  bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve  gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları ile ödenmemiş alacağın sadece feri  alacaktan ibaret olması halinde fer'i alacak yerine bu düzenlemenin yayım tarihi  itibarıyla Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar; kanun  teklifinde belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilere bağlı  gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları ile daha önce ödenmiş  olanlar dahil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara  bağlı gecikme zamlarının tamamı,

- Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş ve  bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle  kesilmiş vergi cezalarının yüzde 50'si ve bu tutara gecikme zammı yerine bu  düzenlemenin yayımı tarihine kadar Yİ- ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak  hesaplanacak tutar; ödenmemiş alacağın sadece gecikme zammından ibaret olması  halinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak  hesaplanacak tutar, kanun teklifinde belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi  şartıyla cezaların kalan yüzde 50'sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının  tamamı,

 - Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş ve  bu düzenlemede sıralanan idari para cezalarının tamamıyla bunlara bağlı faiz,  gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları yerine kanun teklifinin  yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak  tutar,

- Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş  bulunan diğer asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bu alacaklara  bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları  ve ödenmemiş alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde fer'i alacak  yerine bu düzenlemenin yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas  alınarak hesaplanacak tutar yasa teklifinde belirtilen süre ve şekilde tamamen  ödenmesi şartıyla uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi  fer'i amme alacaklarının tamamı,

- Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun'un  ilk iki maddesi gereğince ödenmesi gerektiği halde bu düzenlemenin yayımı  tarihine kadar ödenmemiş olan tutarların ödenmesi halinde Bazı Kamu Alacaklarının  Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun gereğince hesaplanan binde iki  oranındaki faiz alacaklarının tamamı.

Belediye ve YİKOB'ların alacakları

Belediye Gelirleri Kanunu'nun "Ücrete Tabi İşler" ile "Müze giriş  ücretleri ile madenlerden belediyelere pay" başlıklı maddelerine göre tahsili  gereken ücret ve paylar ile su, atık su ve katı atık ücreti alacaklarından vadesi  30 Nisan 2021 tarihinden önce olduğu halde bu düzenlemenin yayımı tarihi  itibarıyla ödenmemiş olanlar hakkında yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen  tutarların ödenmesi halinde bu alacaklara bağlı her türlü ceza ve zamlarının  tahsilinden vazgeçilecek.Büyükşehir belediyelerinin, Çevri Kanunu'nun "İzin alma, arıtma ve  bertaraf etme yükümlülüğü" başlıklı maddesi uyarınca vadesi 30 Nisan 2021  tarihinden önce olduğu halde ödenmemiş katı atık ücreti alacak asıllarının tamamı  ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi sözleşmelerde  düzenlenen her türlü zamlar hakkında da hesaplanacak tutarların ödenmesi halinde  bu alacaklara bağlı ceza, gecikme faizi ve zammı ödenmeyecek.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve  Görevleri Hakkında Kanun kapsamında büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon  idarelerinin söz konusu tarihten önce ödenmemiş su ve atık su bedeli alacak  asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zamları,  hesaplamalar sonucu belirlenen tutarların ödenmesi halinde tahsil edilmeyecek. Öte yandan, düzenlemeyle YİKOB’ların vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden  önce olduğu halde ödenmemiş ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun  kapsamında takip edilen alacak asılları ile buna bağlı fer'i alacakları da  yapılandırılacak. Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede  belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri  ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak.

 Kesinleşmemiş ya da yargı aşamasında olan resen veya  idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri, çeşitli oranlarda  yapılandırılacak.

 İhtilaflı para cezalarına da yapılandırma

Teklifle, kanun kapsamındaki idari para cezalarından ihtilaflı olanlar  ile kanun kapsamındaki ecrimisillerden ihtilaflı olanlar da yapılandırılıyor.Alacakların tespitinde esas alınacak olan en son karar, tarhiyata,  tahakkuka, idari yaptırım kararına, ecrimisile ilişkin ihbarname, düzeltme  ihbarnamesine yönelik verilen ve teklifin yayımı tarihinden önce taraflardan  birine tebliğ edilmiş olan karar olacak.Uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş,  uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış,  ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar da bu madde hükmünden yararlanacak.Bu hükümden yararlanılması için madde kapsamına giren alacaklara karşı  dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına  başvurulmaması şart olacak.

 Emlak vergileri de yapılandırılıyor

30 Nisan 2021 dahil, bu tarihten önce verilmesi gerektiği halde emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya vergisi eksik tahakkuk eden mükelleflerce  bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi, taşınmaz kültür varlıklarının  korunmasına katkı payının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı  yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın;  belirtilen şekilde tamamen ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı gecikme faizi,  gecikme zammı ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Gelir Vergisi Kanunu'nda diğer ücret mükelleflerinin, 31 Ağustos 2021  tarihine kadar (bu tarih dahil) vergi dairelerine başvurarak 2021 takvim yılına  ilişkin gelir vergilerini tarh ettirmeleri ve karnelerine işletmeleri kaydıyla  önceki dönemlere ilişkin olarak herhangi bir vergi ve ceza aranmayacak.Bu mükelleflerden daha önce mükellefiyet kaydını yaptırmamış olanların  işe başlama tarihi olarak bu düzenlemeye göre yaptıkları müracaat tarihi esas  alınacak.

 Hiç gelir testine girmemiş genel sağlık sigortalarının, 30  Kasım 2021'e kadar gelir testine gitmeleri halinde, belirlenecek gelir  durumlarına göre tescillerinin güncellenmesi sağlanacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Bazı Alacakların Yeniden  Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun  Teklifi, işletme kayıtlarının düzeltilmesine, kayıt dışı faaliyetlerin kayıt  altına alınabilmesi için işletmelerde mevcut olmasına rağmen kayıtlara  yansıtılmamış emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara intikaline imkan  tanıyor.

Buna göre, adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil gelir ve  kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında  yer almayan emtia, makine, teçhizat ve dmirbaşları kendilerince veya bağlı  oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedeliyle, 31 Ağustos 2021'e  kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirerek, defterlerine  kaydedebilecek. Bildirime dahil edilen kıymetler için amortisman ayrılmayacak.

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine  kaydettikleri emtia için ayrı; makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak  üzere özel karşılık hesabı açacaklar. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara  dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılacak  ve vergilendirilmeyecek. Makine, teçhizat ve demirbaşlar envantere kaydedilecek  ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman sayılacak. İşletme hesabı esasına göre  defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı, defterlerinin gider kısmına  satın alınan mal olarak kaydedecekler.

Beyan edilen makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden  tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanacak ve ayrı bir beyanname  ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödenecek.  Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen bu vergi, hesaplanan KDV'den  indirilemeyecek. Emtia üzerinden ödenen vergi, genel esaslara göre indirilecek.Teklif, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia,  makine, teçhizat ve demirbaşlar hakkında uygulanacak hükümleri de düzenliyor.

Ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek.  Beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde  gider olarak kabul edilmeyecek. Beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir  tarhiyat yapılmayacak. Beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu  beyanları nedeniyle 2021 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği  takdirde, düzeltme işlemleri beyanname verme süresi içinde yapılacak ve düzeltme  işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz aranmayacak.

SGK alacaklarında düzenleme

Tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primi, emeklilik keseneği ve  kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, ödenmesi  imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,  SGK tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem  vergisi ve eğitime katkı payı asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin  bittiği tarihlerden bu kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yurt İçi  Üretici Fiyat Endeksi esas alınarak hesaplanacak tutarın, belirtilen süre ve  şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı  gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Teklifle, 30 Nisan 2021'e kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel  nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme,  araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan  sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları da  tahsil edilmeyecek.

Kanun teklifi, 30 Nisan 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen  fiillere ilişkin uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası  ve gecikme zammı alacaklarını da düzenliyor.

Ayrıca, genel sağlık sigortalı sayılanların borçlarına ilişkinde  düzenleme yapılıyor. Buna göre borcu bulunanlara 31 Aralık 2021 tarihine kadar  borçlarını gecikme zammı ve cezasız ödeyebilme, bu tarihe kadar da sağlık  yardımlarından yararlanma imkanı getiriliyor. Teklifle hiç gelir testine girmemiş  genel sağlık sigortalarının 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testine gitmeleri  halinde belirlenecek gelir durumlarına göre tescillerinin güncellenmesi  sağlanacak.

Teklifle Bağ-Kur sigortalılarının muhtelif kanunlarla durdurulan  sigortalılık süreleri nedeniyle ödemedikleri prim borçlarını ödeme imkanı  verilecek.

Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklife  göre, hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, başvuru  sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih  edecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Bazı Alacakların Yeniden  Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun  Teklifi'ne göre, yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçlular, 31 Ağustos 2021'e  kadar idareye başvuracak.

Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel  idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek  tutarların ilk taksitinin 30 Eylül 2021'e kadar, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK)  bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitinin 31 Ekim 2021'e  kadar, diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler  halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi gerekecek.

Başvuru ve taksit ödeme sürelerinin son gününün resmi tatile  rastlaması halinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecek.  Hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde  peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve fer'i alacaklar yerine  Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak, hesaplanacak tutarların yüzde  90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece  fer'i alacaktan ibaret olması halinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim  oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde  ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık  değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden yüzde 50 indirim  yapılacak.

Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret  olması halinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak  hesaplanacak tutardan yüzde 25 indirim yapılacak.

Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili  maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında  6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri  gerekecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme  yapılamayacak.

Teklifle, ayrıca il özel idareleri, belediyeler ve spor kulüplerine  yönelik farklı taksit seçenekleri de düzenleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SGK'ye bağlı tahsil dairelerine  ödenecek olan alacakların kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun  görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına kredi  kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler halinde yansıtılması ve taksit  ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler için ödeme  tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün esas alınacak ve borçluya  tahsilatın yapıldığını gösteren makbuz verilecek.

Ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi  koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin,  süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen  taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde  ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için gecikme  zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu  düzenlemeden yararlanılacak.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen  veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir  takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi  halinde düzenlemeden yararlanma hakkı kaybedilecek. Bu hüküm her bir madde ve  alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı  uygulanacak. Taksit tutarının yüzde 10'unu aşmamak şartıyla 10 liraya kadar  yapılmış eksik ödemeler için kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacak.

Alacakların, düzenlemenin yayımı tarihinden önce Amme Alacaklarının  Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil  şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için  borçlular, talep etmeleri halinde bu kanun hükümlerinden yararlanabilecekler. Bu  takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil  hükümleri geçerli sayılacak. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi  ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunda öngörülen faiz  uygulanacak. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilecek ve  bu alacaklar hakkında kanun hükümleri uygulanacak.

Daha önce yapılandırılan ve ödemeleri devam eden alacaklar açısından,  borçlular talep etmeleri halinde bu düzenlemenin hükümlerinden yararlanabilecek.Teklife göre, düzenlemeden yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara  düzenlemenin yayımı tarihinden sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme  cezası gibi fer'i amme alacağı hesaplanmayacak.

Ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan  ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecek.  Ödenecek alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun  talebi halinde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre  alacaklı tahsil dairesince satılabilecek. Bu talep, ödenmesi gereken tutarların  kanun hükümlerine göre ödenmesine engel teşkil etmeyecek.

Düzenlemeden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler  uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına  başvurmamaları gereken borçluların, bu kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri  için ilgili maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu  iradelerini belirtmeleri gerekecek. Borçlularca, düzenlemeden yararlanılmak üzere  davadan vazgeçilmesi halinde idarece de ihtilaflar sürdürülmeyecek.

Kanun teklifine göre; Cumhurbaşkanı, düzenlemeyle öngörülen başvuru ve  ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar, yabancı ülkelerde de faaliyette  bulunan vergi mükelleflerinden, Ticaret Bakanlığı tarafından olağanüstü politik  riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki  faaliyetleri nedeniyle durumları Vergi Usul Kanunu'na göre mücbir sebep hali  kabul edilenlerin, düzenleme kapsamında alacakları yapılandırılan alacaklı  idarelere mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde ödemeleri gereken  taksitlerin ödeme süreleri ile Vergi Usul Kanunu'na göre mücbir sebep hali ilan  edilen yerlerdeki dairelere mücbir sebep halinin vukuu tarihinden itibaren  ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, mücbir sebep halinin bitim tarihini  takip eden aydan başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı bir yıla kadar uzatmaya  yetkili olacak.Teklife göre, kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasları  belirlemede ilgili idareler yetkili olacak. İl özel idareleri, belediyeler ile  YİKOB'lara ait amme alacaklarına ilişkin hükümlerin uygulamasına dair usul ve  esaslar ise Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye  Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği  ve Türk Diş Hekimleri Birliği'nin bazı alacakları da yapılandırılabilecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Bazı Alacakların Yeniden  Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun  Teklifi'ne göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun iş kazası, meslek hastalıkları gibi  sebeplerle işverene rücu edilen alacakları ve emekli aylıklarından yersiz  ödenenlerden kaynaklı alacakları ile Tarım Bağ-Kur'lularının prim borçlarına  karşılık olarak, sattıkları ürün bedellerinden kesinti yapılmak suretiyle SGK'ya  ödenmesi gereken prim alacaklarının yapılandırılması düzenleniyor.

SGK tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve  tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara  kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu kanunun yayımı tarihine kadar  geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,  bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan  kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecek.

Tarım Bağ-Kur'luların prim borçları sebebiyle, sattıkları tarımsal  ürün bedellerinden, tarımsal kesinti sorumlularınca kesinti yapıldığı halde  kuruma ödenmesi gereken prim tutarlarından 2021 Nisan ayı ve önceki dönemlere  ilişkin borçları ile bu borçlara gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanan  sürenin başlangıcından bu kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE  aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu kanunda belirtilen  süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme  zammı tahsilinden vazgeçilecek.

"Aidat, oda payları, tescil ücreti" düzenlemesi

30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmesine rağmen  ödenmemiş olan, üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından  alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar  ve Borsalar Birliği'ne olan aidat borçları asılları tamamının, birinci taksiti bu  kanunun yayımlandığı tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık  dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu  alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların,  alacak asıllarının bu kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş  olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme  zammı gibi feri alacakların tahsilinden vazgeçilecek.

Bu hükümden yararlanılabilmesi için kanunun yayımı tarihini izleyen  üçüncü ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulacak. Ödenmesi gereken  tutarların öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde,  ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı  gibi feri alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecek.

Bundan yararlanmak isteyen borçluların belirtilen şartları yerine  getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve  kanun yollarına başvurmamaları şart olacak. Kanunun yayımı tarihinden önce dava  konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil  olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra  hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde davalar ve/veya icra  takipleri sonlandırılacak. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin  yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak  talep edilemeyecek.

30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği halde bu kanunun  yayımı tarihine kadar ödenmemiş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli  Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları  odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali  Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı  borçlarının asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yayımı tarihini  takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami  toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme  faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların, alacak asıllarının bu kanunun yayımı  tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç  asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların  tahsilinden vazgeçilecek.

Meslek odalarının alacakları

Komisyonda kabul edilen önergeyle teklife bazı eklemeler yapıldı.

Buna göre, araç muayenelerini süresinde yaptıramamış olanların, araç  muayenelerinin yapılmasını teşvik etmek amacıyla 31 Aralık 2021 tarihine kadar bu  işlemi yaptırmaları şartıyla, muayenede gecikilen her ay ve kesri için alınan  yüzde 5 oranındaki faiz yerine düzenlemenin yayımlanacağı tarihe kadar Yİ-ÜFE  oranları, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren ise aylık yüzde 0,75 oranı  kullanılarak bulunan tutarı ödeme imkanı sunulacak.Bu düzenlemeyle ihtilaflı borçlarını yapılandırıp tam ödeyen  mükellefler, mevcut vergi hükümleri indirimlerinden yararlanmaya devam  edebilecekler.

Esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçlarıyla  odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların  Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'na katılma payı, esnaf ve  sanatkarların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borçları;  Avukatların ve stajyer avukatların ilgili barolara olan baro kesenekleri ile  Türkiye Barolar Birliği'ne olan staj kredisi borçları; Türk Mühendis ve Mimar  Odaları Birliği Kanunu'na göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan  aidat borçları; Türk Tabipleri Birliği Kanunu'na göre meslek mensuplarının üyesi  oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Merkez Konseyi'ne olan birlik  payı borçları; Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu'na göre meslek mensuplarının  üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Birliğe olan birlik payı  borçları da yapılandırılabilecek.

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer  Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ertelenen bazı  bedeller hariç olmak üzere, ilgili kanunlar uyarınca orman sayılan yerler,  Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan  taşınmazlar hakkında yapılan kesin izin, kesin tahsis, kullandırma kararı,  irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan 30 Nisan 2021  tarihi itibarıyla ödenmemiş kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kar payları  asıllarının tamamı ve bunlara ilişkin gecikme zam ve faizleri yerine, Yİ-ÜFE  aylık değişim oranları hesaplanarak tespit edilecek tutarın ödenmesi halinde, bu  alacaklar için hesaplanan gecikme zammı ve faizin tahsilinden vazgeçilecek.

Prim borcu düzenlemesi

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan  düzenlemeyle kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve  hesabına bağımsız çalışanlardan, kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı halde, 30  Nisan 2021 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere  ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden dördüncü  ayın sonuna kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları  halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam  olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların  ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulacak.

Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve  bu sürelere ilişkin kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara kurum alacakları  arasında yer verilmeyecek.Sigortalılıkları durdurulanlardan, köy ve mahalle muhtarları ile  hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların  sigortalılıkları 1 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacak.Ancak daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep  edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde  belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya  edilecek.

Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren  3 ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak  değerlendirilecek. Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi  halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve ödenmiş  olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla  faizsiz olarak iade edilecek.

İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten  itibaren geçerli sayılacak.Sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu  kişiler hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar  durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmayacak.

Borcunu ödeyen ya da yapılandıranların olumsuz kayıtları dikkate  alınmayacak

 Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer  kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk  Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin yükümlülüklerini yerine  getirmesi halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları,  yapılan düzenlemeyle dikkate alınmayacak.

Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları  Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun'a eklenen geçici  maddeye göre anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs 2021 tarihinden önce  olup da; kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya  ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari  faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin  karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi  borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan  kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2021 tarihine  kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle  yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından  dikkate alınmayacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.